Algemene Voorwaarden

BEGRIPSBEPALING

Artikel 1
a. Onder House of Carts wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: House of Carts
b. Onder Afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie door House of Carts, koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten, alsmede in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.

ALGEMENE TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: Alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en diensten, tussen House of Carts en afnemers.
b. Deze Algemene Voorwaarden stellen voorwaarden van de afnemer terzijde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven, een en ander onverminderd de bepaling van artikel 12.

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Artikel 3
a. Alle aanbiedingen van House of Carts in prijscouranten, circulaires, advertenties, offertes, brieven of waar ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt.
b. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. die door House of Carts worden verstrekt, zijn voor House of Carts niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door House of Carts wordt aangeboden.
c. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van House of Carts:

gebaseerd op de tijdens de offerte, respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale – en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
gebaseerd op levering aan instelling / bedrijf of een andere door de afnemer aangegeven bestemmingsplaats binnen Nederland;
exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling, tenzij anders vermeld, in welk geval deze afzonderlijk worden gespecificeerd;
vermeld in Euro’s, onder voorbehoud van koerswijzigingen welke worden doorberekend indien de officiële valutapariteit op het moment van levering meer dan 5% afwijkt van de valutapariteit op offertedatum, respectievelijk orderdatum, welke op 100 wordt gesteld.
d. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is House of Carts gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander metinachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
e. Alle in offertes en orders vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

LEVERING EN TRANSPORT

Artikel 4
a. De levering van producten geschiedt franco leveringsadres van de afnemers, met dien verstande dat House of Carts zich het recht voorbehoudt bepaalde door haar gemaakte kosten in rekening te brengen, zoals administratie-, orderbehandelings- en vrachtkosten. De producten reizen voor risico van House of Carts.
b. House of Carts is te allen tijde vrij in de keuze van het transportmiddel. Indien de afnemer een andere wijze van transport wenst, komen de extra kosten voor zijn rekening.
c. De afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk na levering op eventuele tekorten (manco’s) of beschadigingen te (laten) controleren, of deze controle uit te voeren na mededeling door House of Carts dat de goederen ter beschikking staan van de afnemer. De afnemer dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en / of beschadigingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering rechtstreeks schriftelijk onder opgave van redenen aan House of Carts te melden, bij gebreke waarvan House of Carts gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
d. House of Carts is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden.
e. In geval de goederen niet binnen de leveringstijd worden afgenomen of in geval de overeengekomen afroeptermijn door de afnemer niet in acht is genomen, is House of Carts gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl de goederen dan volledig voor rekening en risico van de afnemer worden opgeslagen.
f. Opgegeven leveringstijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient House of Carts, met inachtneming van een redelijke termijn, schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

WIJZIGING IN DE TE LEVEREN GOEDEREN

Artikel 5

House of Carts is bevoegd goederen te leveren die in geringe mate en zonder verlies van de essentie van de order afwijken, bijvoorbeeld bij op basis van documentatiemateriaal bestelde zaken. Indien House of Carts van deze mogelijkheid gebruik maakt, maar goederen levert die wezenlijk afwijken van wat op het documentatiemateriaal is aangeboden, dan is de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De afnemer heeft deze bevoegdheid gedurende tien werkdagen nadat hij de goederen heeft ontvangen.

BETALING

Artikel 6
a. Betaling dient zonder enigerlei schuldvergelijking te geschieden in Euro’s door bijschrijving op een der op de factuur vermelde rekeningen.
b. De afnemer dient de factuurbedragen binnen de met House of Carts overeengekomen betalingstermijn te voldoen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de afnemer aan House of Carts een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand, gerekend over het (rest) factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot en met de dag van volledige betaling.
c. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.
d. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.
e. House of Carts behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de afnemer of uit hoofde van andere zakelijke redenen leveringen te weigeren. House of Carts is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek van House of Carts zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de afnemer. Daarnaast is House of Carts gerechtigd ook voor toekomstige leveranties van de afnemer zekerheid te verlangen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 7
a. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat eerst op afnemer over nadat deze aan al zijn verplichtingen jegens House of Carts tot de betaling van de koopsom voor geleverde of nog te leveren producten, of verrichte of te verrichten diensten en ter zake verschuldigde rente, kosten en schadevergoeding, voldaan heeft.
b. De afnemer is echter gerechtigd om over de producten te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Overigens is de afnemer niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Hij is verplicht House of Carts onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot House of Carts nog in eigendom behorende producten.
c. In aanvulling op het in artikel 7.a. genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt afnemer zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van House of Carts een bezitloos pandrecht voor te behouden en voorzover nodig te vestigen op de door House of Carts in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van House of Carts, uit welke hoofde dan ook.
d. In de gevallen als bedoeld in artikel 10 is House of Carts reeds onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, om producten die haar eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. House of Carts heeft het recht hetzij de producten onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de producten aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door de afnemer totaal verschuldigde.

RECLAMES

Artikel 8
a. Reclames overigens ter zake van de geleverde producten worden door House of Carts slechts in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen nadat de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk ter kennis van House of Carts zijn gebracht en vallen binnen de garantietermijn. Reclames ter zake van verzonden facturen dienen uiterlijk binnen acht werkdagen na verzenddatum van de facturen schriftelijk ter kennis van House of Carts te zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde producten en / of de verstrekte facturen in orde te hebben bevonden. Reclamering ter zake uitwendig waarneembare gebreken dient te geschieden op de wijze en binnen de termijn zoals genoemd in artikel 4 lid c.
b. De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.
c. De afnemer dient te allen tijde House of Carts de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
d. Indien de reclame door House of Carts gegrond wordt
bevonden dan is House of Carts uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen c.q. te repareren zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
e. Retournering van het geleverde, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en verzendinstructies van House of Carts.
f. Door House of Carts geleverde producten waarover terecht en met inachtneming van het bepaalde in dit artikel is gereclameerd, worden door haar uitsluitend teruggenomen indien en voorzover de producten zich in de verpakking en in de staat bevinden, waarin zij werden afgeleverd.
g. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 9
a. House of Carts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor door haar geleverde producten en diensten, tenzij de afnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van House of Carts.
b. Indien de afnemer aantoont dat de schade als bedoeld in lid a van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van House of Carts, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de verkoopwaarde van (die verpakking van) het product dat de door de afnemer gestelde schade heeft veroorzaakt.
c. Mededelingen door of namens House of Carts betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen enz. van de producten gelden alleen als garanties, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.
d. Afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde producten strikt in acht te nemen. De aansprakelijkheid van House of Carts vervalt indien de afnemer niet voldoet aan deze verplichting of indien hij niet tijdig reclameert conform het bepaalde in artikel 8.
e. Bij toepassing c.q. verwerking van producten dienen de wettelijke voorschriften ter zake in acht genomen te worden. Afnemer is verplicht maatregelen te nemen teneinde een ontstane schade zoveel mogelijk te beperken. Afnemer zal daarbij met name de aanwijzingen van House of Carts met betrekking tot producten en emballage opvolgen. De aansprakelijkheid van House of Carts vervalt, indien de afnemer aan deze bovengenoemde verplichtingen niet voldoet.
f. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte of gevolgschade van welke aard ook, is uitgesloten. De afnemer vrijwaart House of Carts tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

ONTBINDING EN OPSCHORTING

Artikel 10
Alle vorderingen van House of Carts zijn terstond en geheel opeisbaar indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surseance van betaling, of indien de afnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. House of Carts heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

OVERMACHT

Artikel 11
a. House of Carts is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van die omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Indien House of Carts door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten en brand, ofwel bij House of Carts ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft House of Carts het recht deze binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
c. Indien House of Carts bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst, dit geldt niet indien het reeds geleverde geen zelfstandige waarde heeft.

MERKEN EN HANDELSNAAM

Artikel 12
a. House of Carts behoudt zich het recht voor de tentoonstelling en de uitstraling van handelsnaam, merken, tekeningen, modellen en promotiemateriaal door afnemer op elk moment te verbieden.
b. De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van House of Carts ten aanzien van de gebruikmaking van de door House of Carts gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen.
c. Alle rechten voortvloeiende uit intellectuele en industriële eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij House of Carts.

DOORVERKOOP

Artikel 13
a. Producten welke van House of Carts betrokken worden mogen slechts worden doorverkocht en geleverd in de originele verpakking zonder wijzigingen of toevoegingen en zonder dat daarmee enige wetsbepaling wordt geschonden.
b. Het is de afnemer verboden beschadigde of besmette producten door te verkopen. Een product geldt ook als beschadigd indien de verpakking is gewijzigd, opengemaakt of beschadigd (met inbegrip van rook en brandschade).
c. In geval van geoorloofde doorverkoop is de afnemer gehouden zijn afnemer(s) de in dit artikel bedoelde verplichtingen op te leggen.

HARDHEIDSCLAUSULE

Artikel 14
Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Artikel 15
Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing, inclusief de wettelijke bepalingen inzake de Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Alle geschillen tussen House of Carts en de afnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden oorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, of, zulks ter keuze van House of Carts aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.

DATUM INWERKINGTREDING

Artikel 16
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.

Artikel 17
House of Carts is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. House of Carts zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

DEPOT

Artikel 18
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Den Haag, 1 juni 1993